تاریخ تولد*
انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, حداکثر اندازه فایل: 10 MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, حداکثر اندازه فایل: 2 MB.